INTERNACIA JURISTA ESPERANTO-ASOCIO

STATUTO

Artikolo 1-a
(Nomo)

La nomo de la asocio estas INTERNACIA JURISTA ESPERANTO-ASOCIO, mallonge IJEA.

Artikolo 2-a
(Jura reĝimo)

1.        La Asocio estas jura persono, kun jura sidejo en Kardifo kaj ekzistanta laŭ la juro de Anglio-Kimrio.
2.        Dum ĉiu estrar-mandato, pro poŝtaj kaj praktikaj motivoj, la sidejo povas laŭfakte sanĝiĝi al la adreso de la estrara prezidanto, laŭ iniciato lia, kaj ankaŭ la estrara sekretario kaj la estrara sekretario kaj la estrara kasisto rajtas havi siajn proprajn laŭstatusajn laborlokojn laŭ decido de la estraro.
3.        La havaĵojn de la Asocio proprietas ordenare la Asocio mem aŭ, esceptokaze, unu aŭ pli el siaj membroj.
4.        La prezidanto povas enoficigi konfidariojn, minimume du, nomumitajn de la estraro por preni tiuframe la juran proprieton de havaĵoj de la Asocio.
 

Artikolo 3-a
(Celaro)

1.      Estas celoj de la Asocio:
a)      Fortikigi la solidarecon inter siaj membroj;
b)      Praktike kaj science uzi Esperanton sur ĉiuj branĉoj de la Juro:
c)      Kiomeble perfektigi la juran terminologion en Esperanto;
ĉ)   Kiomeble videbligi Esperanton en juraj kaj nejuraj medioj pere de infromado kaj interkomunikado;
d)   Strebi al membrigo de interesatoj el kiomeble plej multaj landoj, cele al tutmonda reprezanteco de IJEA kiel jurista E-asocio;
e)  Strebi al justeco, laŭleĝeco, homaj rajtoj kaj demokratio, ankaŭ ĉe oficialaj instancoj, naciaj aŭ internaciaj, en la mondo;
f)  Defendi la rajtojn, interesojn, prerogativojn kaj imunecojn de ĉiuj juraj profesiuloj en la mondo, kun aparta atento al la asocianoj de IJEA;
g)   Kontribui al la aliro, al kono kaj plenumado de la Juro kaj al la disvolviĝo de la jura kulturo en la mondo;
ĝ)   Interveni, per iniciato propra aŭ aliula, kun respekto al la koncerna substanca jurisdikcio, ĉiam kiam, en konkreta kazo, konkreta homo aŭ persono ne ĝuas, tute aŭ parte, iun fundamentan rajton antaŭviditan en internacia aŭ plurnacia traktato pri homaj rajtoj aŭ kutime antaŭviditan en la Konstitucioj de demokrataj laŭjuraj Ŝtatoj;
h)   Profundigi kaj disvastigi la konon kaj konscion pri la enhavo kaj signifo de lingva demokratio, ankaŭ rilate al indiĝenaj, malfavorataj kaj minoritataj lingvoj;
ĥ)   Korespondi kaj kunlabori kun eksteraj juristoj kaj kun juraj asocioj aŭ alispecaj similaj estaĵoj kadre de komunaj aŭ kunrilataj celoj aŭ funkcioj;
i)    Fortikigi la pliligitecon inter la Asocio kaj aliaj internaciaj kaj naciaj juraj asocioj aŭ similaj estaĵoj, koncernantaj al advokatoj, juĝistoj, prokuroroj, estroj de ŝtataj registrejoj de nemoveblaĵoj, societoj kaj aŭtomobiloj kaj estroj de ŝtataj registrejoj de civitana statuso, jurinstruistoj, jurkonsilistoj kaj aliprofesiaj juristoj.
j)    Kontribui, en aŭ ekser sia fako, al la edukado por tutmonda konscio.
 
2.        Tiucele, la Asocio havu interalie periodan juran revuon kaj aktualigitan retpaĝaron.
3.        Samcele, la Asocio klopodos publikigi esperantajn artikolojn kaj novaĵojn, ankaŭ pri la Asocio mem, en etnaj lingvoj, en neesperantaj revuoj kaj ĵurnaloj.
 

Artikolo 4-a
(Neŭtraleco)

1.         La Asocio estas neŭtrala rilate al nacieco, raso, sekso, religio, politiko kaj sociaj problemoj.
2.         Neŭtraleco nepre ne malhelpu la respekton al la homaj rajtoj, esence propra en la agado de la Asocio.
 

Artikolo 5-a
(Lingvo)

1.         La sola oficiala lingvo de la Asocio estas la internacia lingvo Esperanto.
2.         En internaciaj rilatoj, se necese, iu ajna lingvo povas esti uzata laŭ la cirkonstancoj.
 

Artikolo 6-a
(Membreco)

1.        Membro de la Asocio povas esti:
a)      Ordinara,
b)      Studento,
c)      Staĝanto,
ĉ)   Korespondanto,
d) Merithava,
e)  Honora.
 
2.        Ordinara membro devas esti profesia juristo aŭ posedi universitatan aŭ ekvivalentan diplomon pri Juro.
3.        Membro-studento devas studi por licenciiĝo pri Juro.
4.        Membro-staĝanto devas staĝi en jura profesio.
5.        Membro-korespondanto devas utile kunlaboradi kun la Asocio, ĉu esperanto, ĉu alilingve, jen spontanee, jen laŭ invito de la Asocio.
6.        Membro merit-hava devas, laŭ decido de la asemblea kunsido, meriti tiun statuson pro laborado favore al la Asocio aŭ al ĝiaj celoj.
7.        Honora membro devas, laŭ decido de asemblea kunsido, meriti tiun statuson pro grava kontribuado al la sukceso aŭ videbligo de la Asocio aŭ al la plenumado de celo aŭ celoj de la Asocio.
8.        Iama prezidanto de la estraro de IJEA, prezidanto de alia internacia jurista aŭ jura asocio, Esperanto aŭ ne-Esperanta, aŭ prestiĝega homo favorinta aŭ protektinga Esperanton povas, eĉ post sia morto, akiri la statuson de Honora Prezidanto de IEJA, laŭ decido de asemblea kunsido.
9.        Pri la akceptado de aliĝoj decidas la estraro, kiu rajtas prokurigi pri tio la sekretarion.
10.    Ĉiu ordinara membro estas devigata pagi jaran kotizon difinitan de la estraro. Dum la pago estos farita tra UEA-konto, la IJEA-kasisto devas, korespondi ekscii kiom da enspezoj ekzistas devenintaj el kotizpagoj.
11.    Membro kiu ne pagas sian kotizon dum pli ol unu jaro estu pridecidita kiel eksiĝinta laŭ decido de la estraro.
12.    Ĉiu membro neordinara rajtas ĉeesti asemblean kunsidon, sen voĉdonrajto. La rajto ĉeesti estas transdonebla ankaŭ al nemembroj dum U.K., se prie konsentos la ĉeestantaj ordinaraj asocianoj.
13.    Ĉiu membro rajtas aliri al la retpaĝaro de la Asocio.  
 

Artikolo 7-a
(Estraro)

1.         La estraro konsistas el prezidanto, sekretario, kasisto kaj du senoficaj memborj.
2.         Ĉiu estrarano nepre estu ordinara membro.
3.         La estraro direktas la agadon kaj la financojn de la Asocio sub gvidado de la prezidanto.
4.         Por ĉiu estrara decido sufiĉas plimulto de la donitaj voĉoj.
5.         Okaze de voĉdona egaleco, la prezidanto havas decidan voĉon.
6.         La estraro laboras koresponde, ĉiam kiam eble tra la reto. 
7.         Decido de minimume tri estraranoj, eĉ ekster asemblea kunsido, estas valida, se ĉiuj estraranoj eksciis la koncernan proponon kaj havis okazon voĉdoni prie.
8.         Dum la pago estos farata tra UEA-konto, la IEJA-kasisto devas, de tempo al tempo, peti konteltiron por ekscii la kvanton da enspezoj generitan de la kotizpago.
 

Artikolo 8-a
(Elekto de estraranoj)

1.        La ordinaraj membroj elektas la estraranojn ene de asemblea kunsido en ĉiu tria jaro per sekreta balotado rajtante tion fari poŝte per voĉdonilo enmetita en fermitan blankan senvortan koverton, kiu siavice estu enmetita en konverton adresitan al la prezidanto aŭ al la sekretario de la Asocio.
2.        Kandidatoj povas anonci sin kiel liston kaj sendi sian programon retmesaĝe al la sekretario almenaŭ 30 tagojn antaŭ la elekta kunsido.
3.        Se ĝis tiam estiĝos tia listo, la sekretario devos, ene de la sekvaj 15 tagoj, cirkulerigi tiun liston kaj programon retmesaĝe al ĉiuj ordinaraj membroj kun retadreso aktualigita.
4.        Se ne estos akurata kandidatlisto ĝis tiuj kunsido, tiam surloke oni starigos liston aŭ listojn de kandidatoj kun indiko de la koncernaj postenoj.
 

Artikolo 9-a
(Oficperiodo)

1.        La estraro oficas ĝis la fino de la tria jarkunveno post la elekto.
2.        Neniu rajtas ofici kiel prezidanto dum pli ol du sinksevaj oficperiodoj.
 

Artikolo 10-a
(Malkonfido)

1.        Se plimulto de la ordinaraj membroj esprimas pri la estraro malkonfidon per letero al la sekretario, oni devas elekti novan estraron.
2.        Se la elekto estas konsiderata kiel urĝa de tiu plimulto, ĝi okazu retemesaĝe, antaŭ la dato de la asemblea kunsido.
3.        La nova estraro tuj transprenas la direktadon de la Asocio kaj la malnova estraro estas konsiderata kiel demisiinta.
 

Artikolo 11-a
(Kooptoj)

1.        Se estrarano forpasas, ĉesas esti ordinara membro aŭ demisias, la estraro okazigu koopton.
2.        La proceduro por koopto baziĝas sur la artikolo 10-a kun la necesaj modifoj.
3.        Kooptita estrarano oficas dum la resto de la kuranta oficperiodo.
 

Artikolo 12-a
(Estrara raporto)

1.        La estraro raportas ĉiujare pri la agado kaj financoj de la Asocio.
2.        La sekretario retmesaĝe dissendas la raporton ĝis la fino de junio. 
 

Artikolo 13-a
(Jarkunveno)

1.         La jarkunveno okazas kadre de la Universala Kongreso de Esperanto.
2.         Ĝi diskutas pri la agado kaj financoj de la Asocio kaj transdonas rekomendon al la estraro.
 

Artikolo 14-a
(Eksigo, Amendo, Malfondo)

1.        Minimume dek ordinaraj membroj povas proponi per letero aŭ retmesaĝe al la sekretario eksigon de membor, amendon de la statuto aŭ malfondon de la Asocio.
2.        Por aprobi la proponon en la jarkunsido necesas du trionoj de la donitaj voĉoj.
3.        Se almenaŭ du trionoj de la donitaj voĉoj favoras la proponon, sed partoprenas malpli ol duono de la ordinaraj membroj, la estraro povas reokazigi la balotadon en la daŭro de unu monato.
4.        Se la rezulto de la dua balotado estas simila, oni konsideru la proponon aprobita se temas pri amendo de la statuto aŭ malfondo de la Asocio, sed malaprobita, se temas pri eksigo de membro.
5.        Balotado por eksigo de membro devas esti sekreta.
6.        La eksigo estas malvalida, se oni ne antaŭe donis al la koncerna membro adekvatan okazon sin defendi.
 

Artikolo 15-a
(Likvido)

En okazo de malfondo, la estraro nomas likvidanton, kiu kolektas la havaĵojn kaj, post pago de ĉiuj ŝuldoj, donacas ilin al Universala Esperanto-Asocio.
 

Artikolo 16-a
(Ekdaŭro)

Ĉi statuto validas ekde la nuna aprobo de la Asembleo.
 
Teksto aprobita de la asemblea kunsido de 24.07.2016 en Nitro (Slovakio)